MENU

Ang Agosto ay buwan ng Wikang Pambansa.

Ang temang “Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino” ay naglalayong maging "Filipino-centric" ang mga pagtitipon at nararapat na sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdámin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng panitikan, wika, mga sining, at ibá pang manipestasyong kultural.

Ating ipalaganap ang kamalayan sa pagpupugay sa ating katutubong wika. Mabuhay ang wikang Filipino!